Hoppa till innehåll

Transparent speaker – pure looks, function and sound

A good idea that is well thought out, combined with knowledge and craftsmanship tend to be a good foundation for a great product. The Transparent Speaker typically fits that description. Where other speakers are either compact and box-shaped or overly curved, the Transparent Speaker is, simply transparent.

En bra idé som är väl uttänkt, kombinerat med kunskap och hantverkskunnande brukar vara en bra grund för en riktigt bra produkt. Transparent Speaker passar verkligen in på den beskrivningen. Där andra högtalare är antingen kompakta och lådformade eller tydligt mjukt formade, är Transparent Speaker, helt enkelt genomskinlig.

It was first presented as Kickstarter project in 2011, for PeoplePeople, but began taking form already in 2007, and is now produced by their sister company PeopleProducts. The original Transparent Speaker, with the black frames and red internal wires, is a larger speaker, about 42 centimetres wide and 33 centimetres tall, but only some 10 centimetres deep. Compared to other speakers it is wider but demands less space depth wide and that makes it possible to place it in other locations than most speakers. Additionally, the transparent design can almost make it disappear into the background, only the hovering speaker elements and the frame stand out. Technically it has two full range drivers and a bass woofer and in the back there is a slot with power supply made to fit an Apple Airport Express, to enable wireless streaming.

Den presenterades först som ett Kickstarterprojekt 2011, för PeoplePeople, men började ta form redan 2007 och produceras nu för PeopleProducts. Den ursprungliga Transparent Speaker, med de svarta ramarna och de röda kablarna är en större högtalare, ungefär 42 centimeter bred, 33 centimeter hög och bara 10 centimeter djup. Jämfört med andra högtalare är den alltså bredare, men kräver mycket mindre utrymme på djupet och det gör det möjligt att placera den på andra platser än de flesta andra högtalare. Dessutom gör den genomskinliga konstruktionen att den nästan försvinner, det är bara högtalarelementen och ramen som sticker ut. Sett till tekniken har den två bredbandshögtalare och ett baselement och på baksidan finns det ett fack med elförsörjning och som är gjort för att passa en Apple AirPort Express, för trådlös streaming.

Now, the Transparent Speaker has gotten a smaller sibling, the Small Transparent Speaker. It was launched as a new Kickstarter project in 2017. It is smaller, has white frames and all-white speaker drivers and wires. Also, it now was stated in the Kickstarter project that it would come with built-in wireless streaming supporting AirPlay, Chromecast and Spotify Connect, in addition to Bluetooth 5.0. However, the one that actual is for sale at Nordiska Galleriet and at PeopleProducts’ webshop is slightly more bare bones, sporting just a Bluetooth 5 connection. However, it has a USB-port on the back, so that you can connect a Chromecast or an Airport Express through the 3,5mm line in jack.

Nu har den Transparent Speaker fått ett mindre syskon, i form av Small Transparent Speaker, som lanserades i ett Kickstarterprojekt 2017. Den är mindre, har vit ram och helt vita högtalare och kablar. I beskrivningen av Kickstarterprojektet stod det att den skulle ha trådlös streaming med AirPlay, Chromecast och Spotify Connect, utöver Bluetooth 5.0. Den som faktiskt är till salu på Nordiska Galleriet och på PeopleProducts’ webshop har lite färre inbyggda anslutningsmöjligheter, genom en Bluetooth 5-anslutning. Däremot har den en USB-anslutning på baksidan så att man kan koppla in en Chromecast eller en AirPort Express genom 3,5 millimetersanslutningen.

The Small Transparent Speaker has two audio in jacks, one on the front and one one the back. Furthermore, it is equipped with two full range drivers, all in white, and a built-in amplifier. Like the name implies, it is smaller in size, approximately 27 centimetres in width, 20 centimetres in height and 10 centimetres in depth. Like the bigger sibling it is mainly made from aluminium and hardened glass.

Small Transparent Speaker har två ljudingångar, en på framsida och en på baksidan. Vidare har den två bredbandshögtalarelement, helt i vitt och en inbyggd förstärkare. Som namnet antyder är den mindre till storleken, ungefär 27 centimeter bred, 20 centimeter hög och 10 centimeter djup. Liksom det större syskonet är den huvudsakligen gjord av aluminium och härdat glas.

What really is in focus with the Transparent Speaker and what really caught my interest – that is what is not there. No superfluous details, just the aluminium frame and the speaker drivers. On the front is the bare minimum – a rocket switch, volume control knob, aux in jack and and on/off light. Above them the speaker elements seemingly float in the air, suspended in the hardened glass.

Det som verkligen ännu fokus med Transparent Speaker och det som verkligen fångade mitt intresse – det är det som inte finns där. Inga överflödiga detaljer, bara aluminiumramen och högtalarelementen. På framsidan finns det mest nödvändiga i form av en vippströmbrytare, volymkontroll, en ljudingång och en lampa för av/på. Ovanför dem är högtalarelementen som tycks sväva i luften, fastsatta i det härdade glaset.

Like the larger, black, original Transparent Speaker, it is tuned to have a transparent sound, producing a balanced and neutral sound, that allows the music to speak for itself, staying true to the recording. Combine that with the great-looking and unique design and you have design classic that will most surely age well and give pleasure – both aesthetically and sound-wise.

Liksom den större, svarta och ursprungliga Transparent Speaker, är den gjord för att ge ett neutralt ljud som återger musiken på ett ofärgat sätt och låter inspelningen tala för sig själv. Kombinera det med den unika och snygga formgivningen så har man en design klassiker som kommer att ge mycket nöje – både estetiskt och ljudmässigt.

All photos of The Transparent Speaker and the Small Transparent Speaker come from PeopleProducts.

Alla bilderna av Transparent Speaker och Small Transparent Speaker kommer från PeopleProducts.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: