Hoppa till innehåll

Tape free – gift wrapping without any tape

A stylish and beautiful gift wrapping is an integral part of the thoughtfulness and consideration that goes into gift giving. In keeping with that and with keeping things minimal – do you really need any more than wrapping paper and some ribbons to make a beautiful gift? As a matter of fact, you don’t! Here’s how to wrap a gift without any tape.

En snygg och stilren paketinslagning är viktig en del av den omtanken med att ge presenter. För att få till en riktigt fin presentinslagning – behövs det mer än ett fint presentpapper och ett vackert snöre? Faktum är att det behövs inte mer än så! Här kommer en beskrivning för en helt tejpfri presentinslagning.

I wrote about tape free gift wrapping about three years ago, and then I referred to a Youtube video with a good instruction. You can still follow along that YouTube clip, but if you want a step-by-step guide, here it goes. Before you start, you will need a gift, of course, wrapping paper, a pair of scissors, and some patience… Throughout his guide you might see an acrylic tape dispenser, but that it used only as all paper weight as you sometimes might need an extra pair of hands.

För ungefär tre år sedan skrev jag om tejpfri paketinslagning och då hade jag ett bra Youtube-klipp som grund. Det gör fortfarande att följa det videoklippet, men om du vill ha en steg-för-steg-guide så kommer det här. Innan vi börjar kommer du att behöva en present som du ska ge bort, naturligtvis, presentpapper, en sax, och en hel del tålamod… I den här instruktionen kommer det att synas en tejphållare, men den används bara som en pappersvikt eftersom man ibland kan behöva en extra uppsättning händer.

To begin with, your gift should ideally be square or rectangular. As with most origami, and this is in way origami-based, you need a square sheet of paper. Lay the paper flat and place the gift along the edge of the paper. The paper needs to be the same size as the sum of all four sides of the gift. That is easily achieved by placing and then rolling the gift’s four sides along the length of the paper.

Till att börja med är det bäst om presenten som ska ges bort är kvadratisk eller rektangulär. Som med all origami, och det här är till stor del origamibaserat, behöver man en kvadratiskt papper. Lägg papperet på en plan yta och lägg presenten längs änden på papperet. Papperet behöver vara lika långt som omkretsen på presenten. Det får man enklast genom att lägga presenten längs med papperskanten och sedan rulla presentens alla fyra sidor längs med papperet.

Cut the paper with the scissors, adding an excess of 5-10 centimetres.

Klipp av papperet med saxen, men lägg till cirka 5-10 centimeter extra.

Place the gift in the middle of the paper, placed diagonally. And I almost forgot, the paper should be placed with the print downwards. Take one corner of the paper and fold tightly over the gift, wrapping the end of the paper underneath the gift.

Placera presenten på mitten av papperet, placerad diagonalt. Just det, jag höll på att glömma det – presentpapperet ska ha framsidan vänd nedåt. Ta det ena hörnet av papperet och vik det stramt över presenten och vik in änden på papperet under presenten.

Start with, in my case, the left hand side, by tracing the bottom corner of the gift along the inside of the paper. Do this repeatedly, preferably with the nail of your finger to create a line that is clearly visible from the outside. Repeat for the top corner of the gift. The idea is to crease a line that facilitates a fold that will be done in the next step.

Jag började sedan med den vänstra sidan genom att följa hörnan på presenten ända ut till kanten på papperet, dra en linje med nageln för att få ett veck i papperet som vi sedan ska vi efter. Dra med nageln flera gånger får att få till tydligt veck. Upprepa samma sak på den övre hörnan.

From the outside of the wrapping paper, fold the two creases toward each other and fold the flap over the gift, as you tuck in the excess paper into the corner. Make sure the fold is tight over the gift.

Vik och platta de två vecken mot varandra, på utsidan av presentpapperet. Vik fliken upp över presenten samtidigt som du viker in det överflödiga papperet i hörnan. Var noga med att vika fliken stramt över paketet.

Next, repeat the creasing and the folding on the right hand side, resulting in something similar to this:

I nästa steg, upprepa vecken och vikningen på den högra sidan, så att du får något som ser ut som det här:

Here, the tape dispenser came in handy as a paper weight. The edge that the two flaps together form will later form the flap under which the last flap will be folded, thereby locking the entirety.

Här tejphållaren bra att ha som en tyngd som håller papperet stilla. Fliken som bildas av de två vecken ska senare föras in under fliken som viks sist och därmed låser den det hela. 

Next step is to crease along the both top and bottom corner of the gift along the inside of the wrapping paper.  

Nästa steg är att dra med fingret och skapa ett linje längs både det övre och nedre hörnet på insidan av presentpapperet. 

Flatten the two edges (in a similar fashion as the two sides) and fold the flap over the gift, tightly. Make a crease along the edge of the gift.

Vik ihop och platta till (på samma sätt som på de två sidorna) och vik fliken över presenten, var noga med att vika så nära presenten som möjligt. Gör ett veck längs kanten på presenten. 

Insert the flap underneath the edge combined by the flap from the left and the right hand sides. Start with the pointed corner of the flap.

För in fliken under kanten som utgörs av det uppvikta papperet från den vänstra och den högra sidan. Börja med det spetsiga hörnet på fliken. 

Insert the flap all the way, thereby locking the last and fourth corner of the tape free gift wrapping. At this stage you should have something resembling this:  

För in fliken hela vägen och på så sätt låser man det sista och det fjärde hörnet av den tejpfria inslagningen. Vid det här laget borde du ha något som ser ut ungefär som det här: 

By adding a ribbon around the gift you will secure the wrapping so that it won’t unfold itself during transport or before the gift receiver has had time to open the gift.

Med ett band runt paketet kommer det vara helt säkert så att det inte viker upp sig självt under transporten eller innan mottagaren har hunnit öppna paketet.

Opening the gift is done easily by pulling in the last flap, the remaining flaps will usually unfold themselves.

Att öppna presenten är lätt – dra bara i den sista fliken så kommer de andra flikarna att öppnas av sig själva. 

There you are, a tape free gift wrapping! The first time you do it, it can be quite tricky, but as with all things it gets easier for each time. Good luck with your tape free gift wrapping! 

Så där, presentinslagning utan tejp! Den första gången man gör det kan det vara lite knepigt, men som med det mesta blir det lättare för varje gång. Lycka till med din tejpfria inslagning!

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: