Hoppa till innehåll

Nestinbox – an innovative housing project closer to realisation

Concepts are always interesting and intriguing, but it becomes even more interesting the closer to realising the concept becomes. Nestinbox has been such an interesting concept and I have read about it a number of times the past two years. Now the project has received funding from the Swedish National Board of Housing.

Koncept är alltid intressanta och lockande, men det blir så mycket mer intressant ju närmre förverkligande konceptet blir. Nestinbox har varit ett sådant intressant projekt som jag har läst om flera gånger de senaste två åren. Nu har projektet fått finansiering från Boverket.

As a concept it had a great idea of utilising an underused space in urban areas – bare faces of rock that are left from ground development. The idea is to build self-contained small housing units and hang them to the cliff wall. The units are connected through a hanging walkway.

Som koncept hade hade det en lysande idé av att använda en underutnyttjad yta i stadsområden – bara klippväggar sommar blivit kvar efter markberedning. Tanken är att bygga små husenheter som förankras på klippväggen. Husen är förenade genom gångbroar.

Each unit, that can be likened to a bird house, comprises three floors, all in all slightly less than 50 square meters, has 2,5 half rooms and a kitchen with a dining space. It intended as a compact home for one or two persons and provides an open and airy feeling.

Varje hus, som kan liknas vid en fågelholk, är på tre plan, totalt knappt 50 kvadratmeter, har 2,5 rum och ett kök med matplats. Det är tänkt som en liten bostad för en eller två personer och har en öppen och rymlig känsla.

What is really important in all compact houses is the plan and layout. The architects behind Nestinbox, Elisabetta Gabrielli and Pontus Öhman in cooperation with Moderna Trähus (or Modern Woodenhouses), have succeeded in creating an attractive floor plan. On the entry level there is a small hallway, bathroom and a kitchen. In the middle of the kitchen is a beautiful spiral staircase that leads up to a mezzanine level with a living room. From the entrance level kitchen the sinuous staircase leads down to a lower floor bedroom and studio separated by partition wall.

Det som är viktigt i alla mindre och kompakta boenden är planlösningen. Arkitekterna som ligger bakom Nestinbox, Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman i samarbete med Moderna Trähus, har verkligen lyckats att skapa en bra planlösning. På entréplanet finns en liten hall, badrum och kök med matplats. I mitten av köket finns en spiraltrappa som leder upp till ett halvplan med ett vardagsrum. Från entréplanets kök leder spiraltrappan ned till ett sovrum kombinerat med arbetsrum, separerade av en vägg som är öppen på två sidor.

Nestinbox is a small but what appears to be a very functional house placed on a really underused vertical space in urban areas. Not only would you get a compact, functional and beautiful house, but also the opportunity to have it placed really central and in place with great views.

Nestinbox är ett litet men verkar vara ett väldigt praktiskt hus placerat på en underanvänd vertikal yta i stadsmiljö. Med Nestinbox skulle man få både ett kompakt och vackert hus, men också möjligheten att få ett väldigt centralt boende med fantastisk utsikt.

Nestinbox is a registered trademark and a project in cooperation between Moderna Trähus (Modern Woodenhouses) and the architects Elisabetta Gabrielli and Pontus Öhman. Pictures: Studio 3D. All pictures of the Nestinbox come from Nestinbox.

Nestinbox är ett registrerat varumärke och ett projekt i samarbete med Moderna Trähus och arkitekterna Elisabetta Gabrielli och Pontus Öhman. Bilder: Studio 3D. Alla bilderna av Nestinbox kommer från Nestinbox.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: