Hoppa till innehåll

Wi-Fi-routrar som inte behöver gömmas undan

Wi-Fi-routrar är väl oftast något som göms undan där man inte ser dem?! Bakom en gardin, i ett skåp eller garderob eller någon annanstans där man slipper se den. Rent tekniskt blir det inte heller alltid den bästa placeringen om man vill ha bra täckning av det trådlösa nätverket. WiFi-nätet hemma hos oss används så ofta att vi inte tänker på det förutom de gånger det krånglar. Jag kan tänka mig att det nog är ungefär likadant hemma hos dig, i alla fall om du bor i Sverige, eftersom det här bara är 7% av befolkningen som inte använder internet alls. Eftersom det används så mycket vore ju det bättre med en router som vore så pass väldesignad att den går att ha fullt synlig och kanske till och med se bra ut. Dessutom kan vi nog lika gärna erkänna att en bra om inte riktigt bra router är en nödvändighet i våra alltmer digitala liv.
Om vi nu struntar i tekniken och statistiken och fokuserar på formgivningen så börjar det nu bli riktigt intressant! Nu har det äntligen börjat komma routrar som inte ser ut som den traditionella routern brukar göra, som exempelvis den här: (bild från Plume WiFi)

pods-multi_us
De här nya routrarna är både snygga och har en massa smarta funktioner, men även om funktionerna är en viktig del tänkte jag här och nu fokusera på hur de faktiskt ser ut. En router som är både snygg och diskret på samma gång är Plume WiFi Pods . De bygger, liksom flera andra nya routrar, på att man har flera routrar som man placerar ut på olika ställen i sitt hem och sedan kommunicerar de olika routrarna med varandra och utökar det trådlösa nätverket. (Ska man vara noga är det egentligen bara en som är huvudrouter och de andra fungerar som en repeater, som skickar signalen vidare.) Dessutom är flera av de här nya routrarna betydligt lättare att koppla in och komma igång med än traditionella routrar. Plume WiFi Pods, som finns i tre olika färger, sätter man direkt i ett eluttag och de har en för nuläget inte helt ovanlig geometrisk design: (bilder från Plume WiFi)


En annan router med geometrisk formgivning är internetsäkerhetsföretaget Nortons router Core. Förutom att den ser rätt häftig ut har den mycket fokus på att göra ditt hemnätverk säkert. Så här ser den ut: (bilder från Norton)

Några andra exempel på routrar som inte ser ut som en grå plastlåda med några antenner som sticker ut är Netgears Orbi och Googles OnHub. Båda har lite mindre i ögonfallande design, har rundade former och kan därför vara lätta att passa in: (bild från Google respektive Netgear)


WiFi-routers are mostly something that gets placed somewhere slightly hidden where you cannot see them, don’t you think? Behind a curtain, in a closet or cupboard or someplace else where it is hidden from direct sight. From a purely technical point of view that is not either the best place considered that you want as good WiFi-coverage as possible. At our place we use the WiFi so much that we only think of it whenever it is malfunctioning or acting up. You probably have a a similar situation, at least if you live in Sweden, where only 7% do not use the Internet at all. Since you use it so much it would be better with a router that is at least so well designed that you can put it somewhere in full sight and that it perhaps even might look good. Besides, we might as well admit that a good if not high performing router is a necessary hub for our increasingly digital lives. 
Now, let’s turn away from technology and instead focus on design and it is getting more interesting! Lately routers with a less than traditional design has finally begun to emerge, such as this one: (photo from Plume WiFi)

pods-multi_us
These new routers have both good looks and a bunch of smart functions, but even if the functions are an important part I am going to put more emphasis on the actual looks. A router that is both good-looking and discrete at the same time is Plume WiFi Pods. As many other new routers, the Plume WiFi Pods form a mesh WiFi network from a number of routers that you put in scattered places in your home and they communicate with each other and expand the wireless network. (Strictly speaking, it is just a matter of one main router and and the others are functioning as repeaters, sending the wireless signals further.) Besides, many of these new routers are significantly easier to plug in and to get started with than traditional routers. Plume WiFi Pods, that come in three different colors, gets plugged in directly into a power outlet and they come in a geometrical design that is far from uncommon these days: (photos from Plume WiFi)

Another router with geometrical design is the Internet security company Norton’s router Core. Besides its cool looks it is intended to make your home WiFi network safe. This is what is looks like: (images from Norton

Some other examples of routers that do not look like a grey box with a couple of antennas sticking out are Netgear’s Orbi and Google’s onHub. They both have slightly less conspicuous design, have more rounded shapes and might therefore be a little easier to blend in with the existing decor: (images from Google and Netgear, respectively) 

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: