Hoppa till innehåll

Pure function, pure sound from Astell&Kern

Often, I find that the beauty in an object lies in an apparent sense of purpose – that the function is clearly revealed in the design. This clearly displayed function is undoubtedly apparent in the high-end desktop amplifier Acro L1000 from Astell & Kern.

Ofta tycker jag att ett föremåls skönhet ligger i ett tydligt syfte – att funktionen avslöjas tydligt i formgivningen. Den här uppenbara funktionen syns tydligt i den högklassiga hörlursförstärkaren Acro L1000 från Astell & Kern.

This is the first desktop amplifier from Astell & Kern, that usually produce mainly portable music players for high-resolution music files, apart from network music players and high-end headphones. As a desktop amplifier it is supposed to be connected to a Mac or PC, supplying the music source and the amplifier decodes the digital music files using not one, but to DACs, or digital to analog converters. It is possible to connect headphones through three different connections, but apart from most headphone amplifiers, it can also power a pair of stereo speakers. 

Det här är den första fast placerade förstärkaren från Astell & Kern, som annars mestadels tillverkar bärbara musikspelare för högupplösta musikfiler, förutom nätverksspelare och högklassiga hörlurar. Som förstärkare är den tänkt att kopplas till en PC- eller en Macdator, som står för musikkällan och förstärkaren avkodar de digitala musikfilerna med inte bara en, utan två DACar, eller digital till analog-omvandlare. Det går att koppla in hörlurar via tre olika ingångar, men till skillnad från de flesta hörlurförstärkare kan den också driva ett par stereohögtalare.

Although it is most surely through its sound that it will excel, it was with the design that this small amplifier stood out. The case is made from solid aluminium and instead of a just a regular square it is tilted towards you by 30 degrees, inviting you.

Även om det troligen är genom sitt ljud som den kommer att visa sig som bäst, var det genom designen som den här förstärkaren stack ut. Höljet är gjort i solid aluminium och istället för att vara en vanlig fyrkant är den vinklad 30 grader mot användaren, mot dig, och bjuder på så vis in dig.

The only and really prominent control is the relatively giant volume knob that invites you to interact. After all, what is an amplifier about, if not to produce good sound? And what do you want to do when you hear good music and really good sound? You want to turn it up, or at least set the volume just right. And this big volume knob in solid aluminium, should make those adjustments a pure pleasure. The best human-technology interaction is the one that is intuitive, and what could not be intuitive about this wheel for a volume control? 

Den enda tydliga kontrollen är det stora volymvredet som närmast lockar en till sig. Och vad är en förstärkare till för, egentligen, om inte att ge leverera ett bra ljud? Och vad gör man när man hör bra musik med riktigt bra ljud? Jo, man vill skruva upp ljudet, eller i alla fall justera volymen till rätt nivå. Det här stora volymvredet i solit aluminium borde göra det där justerandet till ett rent nöje. Den bästa interaktionen mellan människa och teknik är den som är intuitiv, där man inte behöver fundera så mycket – och vad kan vara mer intuitivt än det här stora kraftiga volymvredet?

All images come from Astell & Kern.

Alla bilder kommer från Astell & Kern.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: