Hoppa till innehåll

Is less design really more?

When buying a car – what do you look at primarily? The exterior or the interior? It is easy to fall for a nice exterior, but it the interior of a car that you spend the most time sitting in, looking at and interacting with. 

När du ska köpa en bil – vad tittar du på mest? Bilens yttre eller interiören? Det är lätt att falla för ett snyggt yttre på en bil, men det är ju faktiskt interören som man spenderar mest tid i och som man också interagerar med mest.

I really like good design of cars, as well as most other man-made objects we surround ourselves with. A well made swooping and coherent exterior of a car often catches my attention, but once you are inside the car you want a well made interior, that is well designed and properly thought out, providing you with the functions and features that you need, when you need them. 

Jag tycker verkligen om väldesignade bilar, precis som många andra saker vi omger oss med och som är gjorda av oss människor. En välgjord, flytande och sammanhållen kaross på en bil fångar ofta min blick, men när man väl befinner sig inne i en bil vill man ha en välgjord interiör, som är väl formgiven och genomtänkt, så att den har de funktioner man behöver när man behöver dem.

So in this case of cars’ interiors, is less design more? Are more knobs, buttons, levers and gauges better, or would it be better with less and a more pared down design? A car that really attempts the case of less details in the interior is Tesla’s Model 3: 

Så när vi pratar om bilinredningar – är det så att mindre design ger mer? Är det bättre med färre knappar, spakar, rattar och instrument, eller vore det bättre med färre och en mer sparsmakad design? En bil som verkligen försöker att ha färre detaljer i sin inredning är Teslas Model 3:

Tesla Model 3 interior

Practically all knobs, buttons, levers and controls are gone, save for those on the steering wheel. Even the traditional instrument cluster in front of the driver are gone. Less clutter, and everything is focused on a large touch screen placed in the center of the dashboard. All functions and information that are otherwise scattered in different places or displayed on different gauges or displays are here gathered in one place. 

Praktiskt taget knappar, rattar, spakar och kontroller är borta, förutom de som sitter på rattstången. Till och med de traditionella instrumenten som brukar sitta framför föraren är borta. Mindre röra och fokus är flyttat till en stor liggande pekskärm som är placerad i mitten på instrumentbrädan. Alla funktioner och all information som annars är utspridd på olika ställen och som visas i olika instrument eller mindre skärmar har här samlats till ett enda ställe.

Tesla Model 3 interior

Even the air vents in their traditional form are nowhere to be seen. A section of open grain wood runs across the entire dashboard and above it is an opening also running from side to side and that opening is the air vent. Oh, on the subject of buttons and knobs – there are a handful of buttons left: a hazard flasher button and on each door there is, not a handle, but a button to open the door. 

Till och med friskluftsintagen i sin vanliga form går inte att hitta. Ett band av olackerat trä löper över hela instrumentbrädans bredd och ovanför träinslaget finns en öppning som också går från sida till sida och det är den öppningen som är luftintaget. Just det, på tal om knappar så finns det ett fåtal knappar kvar: en knapp för varningsbelysningen och på varje dörr sitter det, inte ett handtag, utan en knapp för att öppna dörren.

Tesla Model 3 interior

So, the addition here really is a subtraction, a subtraction of details but not functions. From what I can see, there is one function that I find missing, one that I have gotten really used to in my car, and that is the head-up display. When the speedometer and a few other pieces of neccesssary information is projected onto the windscreen, where you already have your eyes and attention focused to, it is easier to focus on the driving and the road ahead. Perhaps this is a deliberate omission from Tesla, as they have the driver aids, semi-autonomous and soon to come autonomous functions that allows the driver to become less of a driver when so wished. 

Tesla Model 3:s tillägg bland bilinredningar är verkligen frågan om att dra bort – detaljer men inte funktioner. Så vitt jag kan se är det bara en funktion som jag saknar och som jag verkligen har vant mig vid i min bil är head-up-displayen. När hastighetsmätaren och annan nödvändig information projiceras direkt på vindrutan framför föraren, dit man redan har sin blick och fokus riktad, är det lättare att fokusera på körningen och vägen framför en. Det här är kanske ett medvetet drag från Teslas sida, eftersom de har en rad förarhjälpmedel, så att bilen är halv-autonom och snart även kan köra helt själv, så att föraren inte behöver vara förare om eller när man inte vill det.

Tesla Model 3 interior

All photos come from Tesla

Alla bilder kommer från Tesla.

Share

Kommentera

%d bloggare gillar detta: